רישום לשירותים

 1. קבלת השירותים באתר טעונה בהרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך המלא, תעודת זהות (כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך או פרטי כרטיס האשראי שברשותך. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים. גרעין מערכות תבקש רק את המידע הנחוץ לשירות שאליו נרשמת.
 2. לאחר הרשמות למערכת ולמאגר המידע שלה, באפשרותך לקשר את פרופיל חשבון הפייסבוק שלך למערכת, ולהעביר אל מאגר המידע מידע כפי שהנהלת פייסבוק תאשר ובכפוף להליך האישור שלך במסגרת פלטפורמה זו (פייסבוק) והפרטים שמילאת שם, כדוגמת שמך המלא, תמונת פרופיל, טווח גילאי, מין, ומידע פומבי נוסף כדוגמת כתובת דואר אלקטרוני ומספר מזהה (שניתן לכל משתמש בפייסבוק).

מאגר המידע

 1. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים במערכת, יישמרו במאגר המידע של חברת גרעין מערכות. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים הללו.

מסירת מידע לצד שלישי

 1. חברת גרעין מערכות לא תעביר ו/או תציג לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:
 • בעת שתרכוש מוצרים ושירותים משותפי-מסחר ותוכן של חברת גרעין מערכות, או בעת שתיקח חלק בפעילויות תוכן של צד שלישי, או בפעילויות משותפות לחברת גרעין מערכות ולצד שלישי המוצגות באתר. במקרים אלה יועבר לשותפים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלבנטית ושמירת הקשר איתך.
 • במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר חברת גרעין מערכות, את הוראות הסכם ההצטרפות לאתר או איזה מהשירותים המוצעים בו או תנאי שימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה במקרים אלה, תהיה חברת גרעין מערכות רשאית למסור את המידע לפי הנדרש;
 • אם יתקבל בידי חברת גרעין מערכות צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
 • כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין חברת גרעין מערכות;
 • בכל מקרה שחברת גרעין מערכות תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
 • אם חברת גרעין מערכות תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי – היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתרים או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים

 1. חברת גרעין מערכות נעזרת בחברות שונות המספקות לה ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר. החברות אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא בזה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה אותך אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.

אבטחת מידע

 1. חברת גרעין מערכות מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי חברת גרעין מערכות, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, חברת גרעין מערכות לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
 2. במקרה בו יגיע לידיעתה של חברת גרעין מערכות כי אירע אירוע של פריצה או דליפה של מידע אישי במערכות חברת גרעין מערכות, חברת גרעין מערכות תנקוט בפעולות על מנת להודיע למשתמשיה שהמידע האישי שלהם נפגע כתוצאה מהאירוע בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מ72 שעות מרגע היוודע האירוע לחברת גרעין מערכות.

 

Cookies  ו – Web Beacons

 1. האתר משתמש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתרים, מהיכן הגעת אל האתרים, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתרים ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש באתר חברת גרעין מערכות המחייב רישום. המידע ב- Cookies מוצפן, וחברת גרעין מערכות נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שמערכת חברת גרעין מערכות תוכל לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.
 2. אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר חברת גרעין מערכות או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שאתר חברת גרעין מערכות יותאם להעדפותיך. הואיל והעוגיות מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם כן אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתרים במקום בטוח.

זכות לעיין במידע

 1. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.
 2. בנוסף, אם המידע שבמאגרי חברת גרעין מערכות משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. חברת גרעין מערכות תימחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לחברת גרעין מערכות לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר- יוסיף להישמר אצל חברת גרעין מערכות על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה חברת גרעין מערכות למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה לחברת גרעין מערכות לפעול כאמור.

שמירת המידע

 1. באפשרותך להגדיר כי המידע האישי שנמסר על ידך במסגרת השימוש בשירותים של חברת גרעין מערכות יישמר לתקופה של 7 שנים בלבד, באמצעות הגדרת ההגבלה כאמור במנגנון הייעודי בשירותים. אם לא תעשה כן, המידע האישי שלך יישמר על ידי חברת גרעין מערכות לתקופה הנדרשת לפי צרכינו.

שינויים במדיניות הפרטיות

 1. חברת גרעין מערכות רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר